The Song of Life: I am that I am

February 6, 2016

I am that i am………. I am poem I am transformation I am gratitude I am peace I am abundance I am wealth I am life I am joy I am creativity I am mastery I am possibility I am divine energy I am wisdom I am light I am love I am hope I […]